مقایسه سلامت سایت : http://in6.ir Vs. http://in9.ir

مقایسه شده با : 2020-09-15 22:29:46


دکتر سایت found 13 major issues

Page Title

Page Title : فراتر از علم اسپریت ها و جت های آبی


Your page title does not exceed 60 characters. It's fine.

Knowledge Base
Title is the heading of the webpage. The sentence or string enclosed between html title tag () is the title of your website. Search engines searches for the title of your website and displays title along with your website address on search result. Title is the most important element for both SEO and social sharing. Title should be less than 50 to 60 characters because search engine typically displays this length of string or sentence on search result. A good title can consist the primary keyword, secondary keyword and brand name. For example a fictitious gaming information providing sites title may be like "the future of gaming information is here". A webpage title should contain a proper glimpse of the website. title is important element as an identification of your website for user experience, SEO and social sharing. So have a nice and catching title.
Learn more

Meta Description

Meta Description :


Your site do not have any meta description.

Knowledge Base
Description is the full interpretation of your website content and features. Most often it is a short paragraph that describe what are features and information provided by the website to its visitors. You may consider it a advertising of your website. Although not important for search engine ranking but very important for hits or visits through search engine results. Description should be less than 150 character because search engine shows this length of paragraph on search result. And every page of website should contain an unique description to avoid description duplication. Description is the definition of your website for user experience so form it as complete but short and precise illustration of your website.

Meta Keyword

Meta Keyword : , پدیده های, جوی, فوقانی ,که, ,توسط ,رعد ,و, برق, تأمین ,می شوند ,، از ,جمله, فلش های ,اشعه گاما,ی ,زمینی ,و ,انتشارهای, درخشان, موقت ,(TLE) ، تخلیه های, الکتریکی, که شامل ,چشمک ,های ,آبی ,در, بالای ,طوفان ها ، جت های آبی ، جت های,جت های غول پیکر ,همراه ,

Knowledge Base
Meta keywords are keywords inside Meta tags. Meta keywords are not likely to be used for search engine ranking. the words of title and description can be used as meta keywords. it is a good idea for SEO other than search engine ranking.

Single Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
های 68 9.812 % No
و 55 7.937 % No
می 53 7.648 % No
از 39 5.628 % No
در 39 5.628 % No
به 36 5.195 % No
، 34 4.906 % No
که 32 4.618 % No
Sprites 31 4.473 % No
جت 29 4.185 % No
آبی 27 3.896 % No
ها 27 3.896 % No
است 24 3.463 % No
sprites 19 2.742 % No
Elves 18 2.597 % No
Jets 18 2.597 % No
Blue 17 2.453 % No
jets 17 2.453 % No
این 17 2.453 % No
با 16 2.309 % No

Two Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
جت های 23 3.319 % No
های آبی 20 2.886 % No
رعد و 14 2.02 % No
Blue Jets 14 2.02 % No
و برق 14 2.02 % No
blue jets 13 1.876 % No
Sprites and 12 1.732 % No
Red Sprites 11 1.587 % No
می شوند 11 1.587 % No
اسپریت ها 10 1.443 % No
and Elves 9 1.299 % No
Sprites Blue 9 1.299 % No
می شود 8 1.154 % No
و جت 7 1.01 % No
می دهد 7 1.01 % No
های الکتریکی 6 0.866 % No
and Blue 6 0.866 % No
به سمت 6 0.866 % No
طوفان های 6 0.866 % No
که از 5 0.722 % No

Three Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
جت های آبی 17 2.453 % No
رعد و برق 14 2.02 % No
Sprites Blue Jets 8 1.154 % No
Red Sprites and 6 0.866 % No
Sprites and Blue 6 0.866 % No
and Blue Jets 6 0.866 % No
Sprites and Elves 5 0.722 % No
جت های غول 5 0.722 % No
طوفان های الکتریکی 5 0.722 % No
Elves images pinterestcom 5 0.722 % No
Red Sprites Blue 5 0.722 % No
های غول پیکر 5 0.722 % No
and Elves images 5 0.722 % No
Best Sprites and 5 0.722 % No
40 Best Sprites 5 0.722 % No
و جت های 5 0.722 % No
Sprites blue jets 4 0.577 % No
blue jets gigantic 4 0.577 % No
jets gigantic jets 4 0.577 % No
gigantic jets severeweathereu 4 0.577 % No

Four Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
Red Sprites and Blue 6 0.866 % No
Sprites and Blue Jets 6 0.866 % No
Sprites and Elves images 5 0.722 % No
and Elves images pinterestcom 5 0.722 % No
جت های غول پیکر 5 0.722 % No
40 Best Sprites and 5 0.722 % No
Best Sprites and Elves 5 0.722 % No
و جت های آبی 5 0.722 % No
Red Sprites Blue Jets 4 0.577 % No
Sprites blue jets gigantic 4 0.577 % No
blue jets gigantic jets 4 0.577 % No
jets gigantic jets severeweathereu 4 0.577 % No
جت های آبی ، 3 0.433 % No
in a thunderstorm physorg 3 0.433 % No
ها و جت های 3 0.433 % No
اسپریت ها و جت 3 0.433 % No
، جت های آبی 3 0.433 % No
Once upon a time 3 0.433 % No
upon a time in 3 0.433 % No
a time in a 3 0.433 % No

Keyword Usage

The most using keywords do not match with meta keywords.

Knowledge Base
Keyword usage is the using of your keywords inside Meta tags and contents of your website. Use keywords that describes your site properly for precise search engine result of your website.

Total Words

Total Words : 693

Knowledge Base
Unique words are uncommon words that reflects your site features and informations. Search engine metrics are not intended to use unique words as ranking factor but it is still useful to get a proper picture of your site contents. Using positive unique words like complete, perfect, shiny, is a good idea user experience.

Stop words are common words like all the preposition, some generic words like download, click me, offer, win etc. since most used keyword may be a slight factor for visitors you are encouraged to use more unique words and less stop words.

Text/HTML Ratio Test

Site failed text/HTML ratio test.

Text/HTML Ratio Test : 5%

Knowledge Base
The ideal page's ratio of text to HTML code must be lie between 20 to 60%. Because if it is come less than 20% it means you need to write more text in your web page while in case of more than 60% your page might be considered as spam.

HTML Headings

H1(1)

 •  اسپریت های قرمز

H2(3)

 • خطای دید  تصویر متحرک
 • به مرکز این تصویر 30 ثانیه نگاه کنید 
 •  میتوانید با اطمینان بگویید به کدام سمت در گردش است      

H3(3)

 •   جت های آبی            
 • جت های غول پیکر همراه با اسپریت ها و جت های آبی
 • اسناد قرمز ، جت های آبی و الف ها 

H4(8)

 • یک برخورد معمول صاعقه ممکن است کمتر از ده کیلومتر مسافت طی کند  اما مشاهده شده است که جت های غول پیکر بیش از 70 کیلومتر به صورت عمودی به سمت بالا شلیک می کنند
 • ماهواره ها این وقایع را کاوش کرده بودند اما زاویه دید آنها برای جمع آوری داده ها در مقیاس جت های آبی و تخلیه های کوچکتر آبی ایده آل نیست. در مقابل ، مدار پایین ایستگاه در حالت ایده آل برای گرفتن روح و جت قرار دارد. آندریاس برج های ابر را هدف قرار داد - ستون های ابر که در فضای فوقانی امتداد دارند - و فیلم 160 ثانیه ای را نشان داد که 245 چشمک می زند آبی از بالای برجک است که از طوفان خلیج بنگال خارج می شود. تخلیه های آبی و جت ها نمونه هایی از جزئی درک شده از جو ما هستند. طوفان های الکتریکی به استراتوسفر می رسند و تأثیراتی در چگونگی محافظت جو از ما در برابر تشعشعات دارند این توالی فریم ها ، پیشرفت یک حمله روشن کننده جت آبی را نشان می دهد که از ابر طوفانی گسترش یافته است. منبع: Chanrion et. al ، 2017.  ISS با مدار کم خود در ارتفاع 400 کیلومتری ، یک نقطه مشاهده بهینه را ارائه می دهد. بیشتر ماهواره ها حدود 800 کیلومتر ارتفاع دارند و آنها را برای این نوع مشاهدات نامناسب می کنند. مشاهدات زمینی از طوفان های الکتریکی خشن به دلیل مهار تابش جو دشوار است. به موگنسون دستورالعمل های مفصلی در مورد مختصات جغرافیایی فعالیت احتمالی طوفان و همچنین تنظیمات لنز ، فیلتر و دوربین جهت استفاده به عنوان بخشی از Thor ، سیستم تصویربرداری جدید ابر رعد و برق که توسط دانشگاه فنی دانمارک تاسیس شده است ، ارائه شد. 
 • رویدادهای درخشان موقت
 • عنکبوت ها درخشش هایی با نور قرمز 
 • جت های آبی 
 • جت های غول پیکر 
 • ELVES اختلالات ناشی از تابش نور
 • خلاصه ای از منشاء sprites 

H5(1)

 • فراتر از علم

H6(0)

Knowledge Base
h1 status is the existence of any content inside h1 tag. Although not important like Meta titles and descriptions for search engine ranking but still a good way to describe your contents in search engine result.

h2 status less important but should be used for proper understanding of your website for visitor.

robot.txt

Your site does not have robot.txt.

Knowledge Base
robots.txt is text file that reside on website root directory and contains the instruction for various robots (mainly search engine robots) for how to crawl and indexing your website for their webpage. robots.txt contains the search bots or others bots name, directory list allowed or disallowed to be indexing and crawling for bots, time delay for bots to crawl and indexing and even the sitemap url. A full access or a full restriction or customized access or restriction can be imposed through robots.txt.

robots.txt is very important for SEO. Your website directories will be crawled and indexed on search engine according to robots.txt instructions. So add a robots.txt file in your website root directory. Write it properly including your content enriched pages and other public pages and exclude any pages which contain sensitive information. Remember robots.txt instruction to restrict access to your sensitive information of your page is not formidable on web page security ground. So do not use it on security purpose.
Learn more

Sitemap

Your site does not have sitemap


Knowledge Base
Sitemap is a xml file which contain full list of your website urls. It is used to include directories of your websites for crawling and indexing for search engine and access for users. it can help search engine robots for indexing your website more fast and deeply. It is roughly an opposite of robots.txt You can create a sitemap.xml by various free and paid service or you can write it with proper way (read about how write a sitemap).

Also keep these things in mind:
1) Sitemap must be less than 10 MB (10,485,760 bytes) and can contain maximum 50,000 urls. if you have more uls than this create multiple sitemap files and use a sitemap index file.
2) Put your sitemap in website root directory and add the url of your sitemap in robots.txt.
3) sitemap.xml can be compressed using grip for faster loading.

Broken link: a broken link is an inaccessible link or url of a website. a higher rate of broken links have a negative effect on search engine ranking due to reduced link equity. it also has a bad impact on user experience. There are several reasons for broken link. All are listed below.
1) An incorrect link entered by you.
2) The destination website removed the linked web page given by you. (A common 404 error).
3) The destination website is irreversibly moved or not exists anymore. (Changing domain or site blocked or dysfunctional).
4) User may behind some firewall or alike software or security mechanism that is blocking the access to the destination website.
5) You have provided a link to a site that is blocked by firewall or alike software for outside access.
Learn more or Learn more

Internal Vs. External Links

Total Internal Links? 2
Total External Links? 97

Internal Links

 • https://in6.ir/wp
 • https://in6.ir/wp/

External Links

 • http://s6.in6.ir
 • http://s8.in6.ir
 • https://www.aparat.com/sparksmila
 • http://in9.ir
 • http://cpanel.in9.ir/index.php
 • https://nicepage.com/html-templates
 • https://nicepage.com/html
 • https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/Once_Upon_a_Time_in_a_Thunderstorm
 • https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/1999/essd10jun99_1/
 • red+sprites
 • https://www.albany.edu/faculty/rgk/atm101/sprite.htm
 • https://www.albany.edu/faculty/rgk/atm101/sprite.htm
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Upper-atmospheric_lightning
 • https://www.skybrary.aero/index.php/Transient_Luminous_Events_%28TLEs%29
 • https://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/post/red-sprites-blue-jets-and-elves-what-are-these-mysterious-elusive-phenomena/2012/09/17/33248346-007d-11e2-b260-32f4a8db9b7e_blog.html
 • https://phys.org/news/2018-04-thunderstorm.html
 • https://www.youtube.com/watch?v=zaA8nT4qqM8
 • https://space.stackexchange.com/questions/23712/has-an-astronaut-ever-seen-pixies-elves-sprites-or-blue-jets-without-a-camera?rq=1
 • https://strangesounds.org/2015/05/transient-luminous-events-sprites-jets-and-elves-around-the-world.html
 • https://www.geographyrealm.com/red-sprites-blue-jets-electrical-storms-upper-atmosphere/
 • https://www.pinterest.com/jimjordan/sprites-and-elves/
 • https://www.space.com/35691-weird-blue-jets-from-space-video.html
 • https://www.severe-weather.eu/theory/sprites-blue-jets-gigantic-jets-elves-upper-atmosphere-lightning/
 • http://www.esa.int/Videos/2016/04/Red_sprites_and_blue_jets
 • https://www.livescience.com/42731-weird-lightning-types.html
 • https://space.stackexchange.com/questions/23712/has-an-astronaut-ever-seen-pixies-elves-sprites-or-blue-jets-without-a-camera?rq=1
 • https://www.severe-weather.eu/theory/sprites-blue-jets-gigantic-jets-elves-upper-atmosphere-lightning/
 • https://www.science-art.com/image_result/?id=4892&pagename=Red_sprite_blue_jet_and_elve
 • http://la.climatologie.free.fr/orage/thunderstorm1.htm
 • http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/spring17/atmo589/lecture_notes/apr25.html
 • https://www.pinterest.com/pin/55802482855396734/
 • https://www.geographyrealm.com/red-sprites-blue-jets-electrical-storms-upper-atmosphere/
 • https://www.youtube.com/watch?v=Xp-8xp_3hqU
 • https://www.pinterest.com/jimjordan/sprites-and-elves/
 • فراتر از علم اسپریت ها و جت های آبیreal+elves+lightning&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAB6BQgBENkB
 • فراتر از علم اسپریت ها و جت های آبی&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAF6BQgBENsB
 • فراتر از علم اسپریت ها و جت های آبی&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAJ6BQgBEN0B
 • https://www.researchgate.net/figure/Representation-of-transient-luminous-events-elf-sprite-and-blue-jet-20-Elves-are_fig1_327852030
 • http://media.bom.gov.au/social/blog/1478/a-bolt-from-the-blue-what-is-lightning/?fb_comment_id=1516489878417385_2078681835531517
 • https://twitter.com/esaspaceflight/status/1205110567163310081
 • https://www.youtube.com/watch?v=tGPQ5kzJ9Tg
 • https://www.aeronomie.be/en/annual-report/hunting-elves-sprites-blue-jets-and-gamma-ray-flashes-iss
 • https://www.enn.com/articles/41521-elves-and-sprites
 • https://www.pinterest.com/jimjordan/sprites-and-elves/
 • https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/12/The_sprite_before_Christmas
 • https://www.youtube.com/watch?v=0uo4nZtxMow
 • https://phys.org/news/2018-04-thunderstorm.html
 • https://www.livescience.com/42731-weird-lightning-types.html
 • https://astronomy.com/news/2017/02/blue-jets-lighting-iss
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Upper-atmospheric_lightning
 • https://www.youtube.com/watch?v=15Rdfz1UPJk
 • https://www.snotr.com/video/6272/Atmospheric_elves_red_sprites_halos_and_blue_jets
 • https://www.esa.int/kids/en/learn/Earth/Climate_change/Seeing_sprites_and_elves_from_space
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28lightning%29
 • https://www.pinterest.com/jimjordan/sprites-and-elves/
 • http://scipp.ucsc.edu/outreach/HS_Interns/2013interns/smith_lightning.pdf
 • https://www.severe-weather.eu/theory/sprites-blue-jets-gigantic-jets-elves-upper-atmosphere-lightning/
 • https://dailytimewaster.blogspot.com/2014/07/bored-with-lightning-from-thunderstorms.html
 • https://www.almanac.com/news/weather-news/magic-skies-real-sprites-elves-and-trolls
 • https://www.severe-weather.eu/recent-events/large-numbers-of-red-sprites-in-the-skies-over-europe-this-summer/
 • http://somethoughtusdead.blogspot.com/2008/05/red-sprites-blue-jets-elves-and-trolls.html
 • فراتر از علم اسپریت ها و جت های آبی&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAB6BQgBEJQC
 • فراتر از علم اسپریت ها و جت های آبی&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAF6BQgBEJYC
 • فراتر از علم اسپریت ها و جت های آبی&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAJ6BQgBEJgC
 • http://castle-kaneloon.tripod.com/files/Atmospheric-Phenomena.html
 • https://www.pinterest.com/jimjordan/sprites-and-elves/
 • https://www.severe-weather.eu/theory/sprites-blue-jets-gigantic-jets-elves-upper-atmosphere-lightning/
 • https://www.youtube.com/watch?v=b73h65UBO9w
 • https://spaceweatherarchive.com/2020/03/07/get-ready-for-sprite-season/
 • https://www.regate.net/figure/A-schematic-overview-of-different-types-of-the-Transient-Luminous-Events-14_fig1_330105673
 • https://www.dailymotion.com/video/x4ajzpb
 • https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/spritesat
 • https://tallbloke.wordpress.com/2018/04/07/hunting-mystery-lightning-from-space/
 • https://www.almanac.com/news/weather-news/magic-skies-real-sprites-elves-and-trolls
 • https://www.youtube.com/watch?v=tGPQ5kzJ9Tg
 • http://ibis.nmt.edu/sprites/sprites.html
 • https://www.abc.net.au/science/articles/2015/08/28/4301255.htm
 • https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/lightning/learn-more/phenomena-sprites-elves-blue-jets.html
 • https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6177931/Scientists-pinpoint-origins-elusive-lightning-sprites-appear-thunderstorms.html
 • https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/lightning/learn-more/phenomena-sprites-elves-blue-jets.html
 • https://apod.nasa.gov/apod/ap160823.html
 • https://www.theregister.com/2005/10/04/seeking_sprites/
 • https://phys.org/news/2018-04-thunderstorm.html
 • https://www.skybrary.aero/index.php/Transient_Luminous_Events_%28TLEs%29
 • https://aagoo.bandcamp.com/album/inutili-elves-red-sprites-blue-jets
 • https://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.163-mar16/messenger-no163-43-45.pdf
 • https://www.crystalinks.com/lightning.html
 • https://astrobob.areavoices.com/2012/07/11/sprites-and-elves-haunt-nighttime-thunderclouds/
 • https://www.google.com/search?q=elve+elves+lightning&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAB6BAgBEF0
 • https://www.google.com/search?q=dark+lightning&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAF6BAgBEF8
 • https://www.google.com/search?q=red+sprite+pokemon&tbm=isch&safe=active&bih=874&biw=1280&safe=active&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiW7rTn0t_rAhWD0oUKHdCiAecQrNwCKAJ6BAgBEGE
 • https://www.researchgate.net/publication/228414527_Sprites_Blue_Jets_and_Elves_Optical_Evidence_of_Energy_Transport_Across_the_Stratopause
 • http://www.tony5m17h.net/GRB.html
 • https://www.slideserve.com/ina/sprites-blue-jets-and-elves
 • https://space.stackexchange.com/questions/23712/has-an-astronaut-ever-seen-pixies-elves-sprites-or-blue-jets-without-a-camera?rq=1
 • https://www.geographyrealm.com/red-sprites-blue-jets-electrical-storms-upper-atmosphere/
 • https://aagoo.bandcamp.com/album/inutili-elves-red-sprites-blue-jets

NoIndex , NoFollow, DoDollow Links

Total NoIndex Links 0
Total NoFollow Links 0
Total DoFollow Links 99
NoIndex Enabled by Meta Robot? No
NoFollow Enabled by Meta Robot? No

NoIndex Links

NoFollow LinksKnowledge Base

NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.

By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" /> directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.

By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.

Learn more

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: site/site_left.php

Line Number: 874

SEO Friendly Links

Links of your site are SEO friendly.

Knowledge Base
An SEO friendly link is roughly follows these rules. The url should contain dash as a separator, not to contain parameters and numbers and should be static urls.

To resolve this use these techniques.
1) Replace underscore or other separator by dash, clean url by deleting or replaceing number and parameters.
2) Marge your www and non www urls.
3) Do not use dynamic and related urls. Create an xml sitemap for proper indexing of search engine.
4) Block unfriendly and irrelevant links through robots.txt.
5) Endorse your canonical urls in canonical tag.
Learn more

Favicon

Your site have favicon.

Learn more

Image 'alt' Test

Your site have 30 images without alt text.

Images Without alt

 • https://www.aparat.com/sparksmila
 • assets/images/ed.png
 • assets/images/cloud-4-1500x662.png
 • assets/images/floor-copy-copy4.jpg
 • assets/images/floor-copy.jpg
 • assets/images/center-342x265.png
 • assets/images/ed.png
 • assets/images/floor-copy-copy4.jpg
 • assets/images/floor-copy.jpg
 • assets/images/center-342x265.png
 • assets/images/ed.png
 • assets/images/floor-copy-copy4.jpg
 • assets/images/floor-copy.jpg
 • assets/images/center-342x265.png
 • assets/images/ed.png
 • assets/images/floor-copy-copy4.jpg
 • assets/images/floor-copy.jpg
 • assets/images/center-342x265.png
 • assets/images/spriteshd-vetter-1000.jpg
 • assets/images/spriteaurora0.jpg
 • assets/images/redsprites-broady-960.jpg
 • images-7.jpeg
 • images-8.jpeg
 • images-9.jpeg
 • images-34.jpeg
 • images-35.jpeg
 • images-36.jpeg
 • images-46.jpeg
 • images-47.jpeg
 • images.png

Knowledge Base
An alternate title for image. Alt attribute content to describe an image. It is necessary for notifying search engine spider and improve actability to your website. So put a suitable title for your image at least those are your website content not including the images for designing your website. To resolve this put a suitable title in your alt attributes.
Learn more

DOC Type

DOC Type : <!DOCTYPE html>


Page have doc type.

Knowledge Base
doc type is not SEO factor but it is checked for validating your web page. So set a doctype at your html page.
Learn more

Depreciated HTML Tag

Your site does not have any depreciated HTML tag.
Knowledge Base
Older HTML tags and attributes that have been superseded by other more functional or flexible alternatives (whether as HTML or as CSS ) are declared as deprecated in HTML4 by the W3C - the consortium that sets the HTML standards. Browsers should continue to support deprecated tags and attributes, but eventually these tags are likely to become obsolete and so future support cannot be guaranteed.

HTML Page Size

HTML Page Size : 370 KB


HTML page size is > 100KB

Knowledge Base
HTML page size is the one of the main factors of webpage loading time. It should be less than 100 KB according to google recommendation. Note that, this size not including external css, js or images files. So small page size less loading time.

To reduce your page size do this steps
1) Move all your css and js code to external file.
2) make sure your text content be on top of the page so that it can displayed before full page loading.
3) Reduce or compress all the image, flash media file etc. will be better if these files are less than 100 KB
Learn more

GZIP Compression

GZIP Compressed Size : 89 KB


GZIP compression is enabled. GZIP compressed size should be < 33KB

Knowledge Base
GZIP is a generic compressor that can be applied to any stream of bytes: under the hood it remembers some of the previously seen content and attempts to find and replace duplicate data fragments in an efficient way - for the curious, great low-level explanation of GZIP. However, in practice, GZIP performs best on text-based content, often achieving compression rates of as high as 70-90% for larger files, whereas running GZIP on assets that are already compressed via alternative algorithms (e.g. most image formats) yields little to no improvement. It is also recommended that, GZIP compressed size should be <=33 KB

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: site/site_left.php

Line Number: 1266

Inline CSS

Your site does not have any inline css.
Knowledge Base
Inline css is the css code reside in html page under html tags not in external .css file. Inline css increases the loading time of your webpage which is an important search engine ranking factor. So try not to use inline css.

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: site/site_left.php

Line Number: 1328

Internal CSS

Your site does not have any internal css.

Knowledge Base
Internal css is the css codes which resides on html page inside style tag. Internal css is increases loading time since no page caching is possible for internal css. Try to put your css code in external file.

Micro Data Schema Test

Site failed micro data schema test.
Knowledge Base
Micro data is the information underlying a html string or paragraph. Consider a string “Avatar”, it could refer a profile picture on forum, blog or social networking site or may it refer to a highly successful 3D movie. Microdot is used to specify the reference or underlying information about an html string. Microdata gives chances to search engine and other application for better understanding of your content and better display significantly on search result.
Learn more

IP & DNS Report

IPv4 171.22.26.125
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1in6.irIN3599A171.22.26.125
2in6.irIN3599NSns4.parspack.co
3in6.irIN3599NSns1.parspack.co
4in6.irIN3599NSns3.parspack.co
5in6.irIN3599NSns2.parspack.co
6in6.irIN3599MX10mail.in6.ir

IP Canonicalization Test

Site failed IP canonicalization test.

Knowledge Base
If multiple domain name is registered under single ip address the search bots can label other sites as duplicates of one sites. This is ip canonicalization. Little bit like url canonicalizaion. To solve this use redirects.
Learn more

URL Canonicalization Test

Site failed URL canonicalization test.

Knowledge Base
Canonical tags make your all urls those lead to a single address or webpage into a single url. Like :
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
Both refer to the link mywebsite.com/home. So all the different url with same content or page now comes under the link or url mywebsite.com/home. Which will boost up your search engine ranking by eliminating content duplication. Use canonical tag for all the same urls.
Learn more

Plain Text Email Test

Site failed plain text email test. 3 plain text email found.

Plain Text Email List

 • abehzadlife@gmail.com
 • Illustration@Science-Art.Com
 • Illustration@Science-Art.Com


Knowledge Base
Plain text email address is vulnerable to email scrapping agents. An email scrapping agent crawls your website and collects every Email address which written in plain text. So existence of plain text email address in your website can help spammers in email Harvesting. This could be a bad sign for search engine.

To fight this you can obfuscate your email addresses in several ways:
1) CSS pseudo classes.
2) Writing backward your email address.
3) Turn of display using css.
4) Obfuscate your email address using javascript.
5) Using wordpress and php (wordpress site only).
Learn more

cURL Response

urlhttp://in6.ir/content typetext/html
http code200header size278
request size115filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time0.375684namelookup time0.357471
connect time0.360191pretransfer time0.360269
size upload0size download378875
speed download1010333speed upload0
download content length378875upload content length-1
starttransfer time0.361606redirect time0
redirect urlprimary ip171.22.26.125
certinfoprimary port80
local ip37.228.136.178local port50994

Mobile Friendly Check


Mobile Friendly : Unknown

Score : Unknown

Localized Rule Name Rule Impact
No data to show.
CMS:
Locale:
Roboted Resources:
Transient Fetch Failure Resources:

Google Page Speed Insight (Mobile)

Page Speed

Usability Score

Page Statistics
Avoid App Install Interstitials That Hide Content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Avoid Plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure Viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size Content to Viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Size Tap Targets Appropriately

All of your page's links/buttons are large enough for a user to easily tap on a touchscreen. Learn more about sizing tap targets appropriately.

Use Legible Font Sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

You have no render-blocking resources. Learn more about removing render-blocking resources.

Optimize Images

Your images are optimized. Learn more about optimizing images.

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

Google Page Speed Insight (Desktop)


Page Statistics
Page Speed

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

You have no render-blocking resources. Learn more about removing render-blocking resources.

Optimize Images

Your images are optimized. Learn more about optimizing images.

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.
دکتر سایت found 14 major issues

Page Title

Page Title : میزبانی وب حرفه ای رایگان


Your page title does not exceed 60 characters. It's fine.

Knowledge Base
Title is the heading of the webpage. The sentence or string enclosed between html title tag () is the title of your website. Search engines searches for the title of your website and displays title along with your website address on search result. Title is the most important element for both SEO and social sharing. Title should be less than 50 to 60 characters because search engine typically displays this length of string or sentence on search result. A good title can consist the primary keyword, secondary keyword and brand name. For example a fictitious gaming information providing sites title may be like "the future of gaming information is here". A webpage title should contain a proper glimpse of the website. title is important element as an identification of your website for user experience, SEO and social sharing. So have a nice and catching title.
Learn more

Meta Description

Meta Description :


Your site do not have any meta description.

Knowledge Base
Description is the full interpretation of your website content and features. Most often it is a short paragraph that describe what are features and information provided by the website to its visitors. You may consider it a advertising of your website. Although not important for search engine ranking but very important for hits or visits through search engine results. Description should be less than 150 character because search engine shows this length of paragraph on search result. And every page of website should contain an unique description to avoid description duplication. Description is the definition of your website for user experience so form it as complete but short and precise illustration of your website.

Meta Keyword

Meta Keyword : ارائه میزبانی کاملا رایگان ، شامل کنترل پنل قدرتمند ، اف تی پی ، سازنده سایت. نصب خودکار اسکریپت و بسیاری از ویژگی های بیشتر..

Knowledge Base
Meta keywords are keywords inside Meta tags. Meta keywords are not likely to be used for search engine ranking. the words of title and description can be used as meta keywords. it is a good idea for SEO other than search engine ranking.

Single Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
از 21 55.263 % No
است 18 47.368 % No
ما 17 44.737 % No
میزبانی 17 44.737 % No
در 14 36.842 % No
به 12 31.579 % No
، 11 28.947 % No
وب 10 26.316 % No
رایگان 10 26.316 % No
و 10 26.316 % No
نام 9 23.684 % No
بیشتر 9 23.684 % No
برای 8 21.053 % No
های 8 21.053 % No
دامنه 7 18.421 % No
سایت 7 18.421 % No
اطلاعات 7 18.421 % No
خدمات 7 18.421 % No
با 7 18.421 % No
استفاده 6 15.789 % No

Two Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
اطلاعات بیشتر 7 18.421 % No
وب سایت 7 18.421 % No
میزبانی رایگان 6 15.789 % No
نام دامنه 5 13.158 % No
ما در 4 10.526 % No
در حال 4 10.526 % No
میزبانی حق 4 10.526 % No
حق بیمه 4 10.526 % No
است ، 4 10.526 % No
است اطلاعات 4 10.526 % No
بیشتر × 3 7.895 % No
ثبت نام 3 7.895 % No
COVID19 به 3 7.895 % No
با استفاده 3 7.895 % No
های میزبانی 3 7.895 % No
طراحی شده 3 7.895 % No
است که 3 7.895 % No
به روز 3 7.895 % No
بسیاری از 3 7.895 % No
یکی از 3 7.895 % No

Three Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
میزبانی حق بیمه 4 10.526 % No
ما در حال 4 10.526 % No
است اطلاعات بیشتر 4 10.526 % No
COVID19 به روز 3 7.895 % No
کرده است و 3 7.895 % No
به روز رسانی 3 7.895 % No
با استفاده از 3 7.895 % No
اطلاعات بیشتر × 3 7.895 % No
محدود است اطلاعات 3 7.895 % No
خدمات محدود است 3 7.895 % No
برخی از خدمات 3 7.895 % No
و برخی از 3 7.895 % No
است و برخی 3 7.895 % No
از خدمات محدود 3 7.895 % No
تغییر کرده است 3 7.895 % No
ساعت ما تغییر 3 7.895 % No
اما ساعت ما 3 7.895 % No
روز رسانی ما 3 7.895 % No
، اما ساعت 3 7.895 % No
است ، اما 3 7.895 % No

Four Word Keywords

Keyword Occurrence Density Possible Spam
COVID19 به روز رسانی 3 7.895 % No
ما تغییر کرده است 3 7.895 % No
به روز رسانی ما 3 7.895 % No
است اطلاعات بیشتر × 3 7.895 % No
محدود است اطلاعات بیشتر 3 7.895 % No
خدمات محدود است اطلاعات 3 7.895 % No
از خدمات محدود است 3 7.895 % No
برخی از خدمات محدود 3 7.895 % No
و برخی از خدمات 3 7.895 % No
کرده است و برخی 3 7.895 % No
تغییر کرده است و 3 7.895 % No
است و برخی از 3 7.895 % No
ساعت ما تغییر کرده 3 7.895 % No
در حال باز است 3 7.895 % No
روز رسانی ما در 3 7.895 % No
اما ساعت ما تغییر 3 7.895 % No
ما در حال باز 3 7.895 % No
رسانی ما در حال 3 7.895 % No
حال باز است ، 3 7.895 % No
باز است ، اما 3 7.895 % No

Keyword Usage

The most using keywords do not match with meta keywords.

Knowledge Base
Keyword usage is the using of your keywords inside Meta tags and contents of your website. Use keywords that describes your site properly for precise search engine result of your website.

Total Words

Total Words : 38

Knowledge Base
Unique words are uncommon words that reflects your site features and informations. Search engine metrics are not intended to use unique words as ranking factor but it is still useful to get a proper picture of your site contents. Using positive unique words like complete, perfect, shiny, is a good idea user experience.

Stop words are common words like all the preposition, some generic words like download, click me, offer, win etc. since most used keyword may be a slight factor for visitors you are encouraged to use more unique words and less stop words.

Text/HTML Ratio Test

Site failed text/HTML ratio test.

Text/HTML Ratio Test : 17%

Knowledge Base
The ideal page's ratio of text to HTML code must be lie between 20 to 60%. Because if it is come less than 20% it means you need to write more text in your web page while in case of more than 60% your page might be considered as spam.

HTML Headings

H1(4)

 • COVID-19 به روز رسانی
 • COVID-19 به روز رسانی
 • COVID-19 به روز رسانی
 • به میزبانی In9.ir خوش آمدید

H2(1)

 • میزبانی وب حرفه ای رایگان

H3(5)

 • میزبانی رایگان
 • میزبانی حق بیمه
 • نام دامنه
 • 24/7 پشتیبانی
 • Whys ما ؟

H4(3)

 • خدمات
 • یافتن ما
 • لینک های دیگر

H5(0)

H6(0)

Knowledge Base
h1 status is the existence of any content inside h1 tag. Although not important like Meta titles and descriptions for search engine ranking but still a good way to describe your contents in search engine result.

h2 status less important but should be used for proper understanding of your website for visitor.

robot.txt

Your site have robot.txt

Knowledge Base
robots.txt is text file that reside on website root directory and contains the instruction for various robots (mainly search engine robots) for how to crawl and indexing your website for their webpage. robots.txt contains the search bots or others bots name, directory list allowed or disallowed to be indexing and crawling for bots, time delay for bots to crawl and indexing and even the sitemap url. A full access or a full restriction or customized access or restriction can be imposed through robots.txt.

robots.txt is very important for SEO. Your website directories will be crawled and indexed on search engine according to robots.txt instructions. So add a robots.txt file in your website root directory. Write it properly including your content enriched pages and other public pages and exclude any pages which contain sensitive information. Remember robots.txt instruction to restrict access to your sensitive information of your page is not formidable on web page security ground. So do not use it on security purpose.
Learn more

Sitemap

Your site have sitemap
Sitemap Location

Knowledge Base
Sitemap is a xml file which contain full list of your website urls. It is used to include directories of your websites for crawling and indexing for search engine and access for users. it can help search engine robots for indexing your website more fast and deeply. It is roughly an opposite of robots.txt You can create a sitemap.xml by various free and paid service or you can write it with proper way (read about how write a sitemap).

Also keep these things in mind:
1) Sitemap must be less than 10 MB (10,485,760 bytes) and can contain maximum 50,000 urls. if you have more uls than this create multiple sitemap files and use a sitemap index file.
2) Put your sitemap in website root directory and add the url of your sitemap in robots.txt.
3) sitemap.xml can be compressed using grip for faster loading.

Broken link: a broken link is an inaccessible link or url of a website. a higher rate of broken links have a negative effect on search engine ranking due to reduced link equity. it also has a bad impact on user experience. There are several reasons for broken link. All are listed below.
1) An incorrect link entered by you.
2) The destination website removed the linked web page given by you. (A common 404 error).
3) The destination website is irreversibly moved or not exists anymore. (Changing domain or site blocked or dysfunctional).
4) User may behind some firewall or alike software or security mechanism that is blocking the access to the destination website.
5) You have provided a link to a site that is blocked by firewall or alike software for outside access.
Learn more or Learn more

Internal Vs. External Links

Total Internal Links? 16
Total External Links? 3

Internal Links

 • index.php
 • index.php
 • free-hosting.php
 • premium-hosting.php
 • domains.php
 • whyus.php
 • support.php
 • free-hosting.php
 • signup.php
 • free-hosting.php
 • premium-hosting.php
 • domains.php
 • support.php
 • free-hosting.php
 • premium-hosting.php
 • domains.php

External Links

 • http://cpanel.In9.ir
 • http://cpanel.In9.ir
 • https://ifastnet.com

NoIndex , NoFollow, DoDollow Links

Total NoIndex Links 0
Total NoFollow Links 0
Total DoFollow Links 19
NoIndex Enabled by Meta Robot? No
NoFollow Enabled by Meta Robot? No

NoIndex Links

NoFollow LinksKnowledge Base

NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.

By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" /> directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.

By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.

Learn more

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: site/site_right.php

Line Number: 874

SEO Friendly Links

Links of your site are SEO friendly.

Knowledge Base
An SEO friendly link is roughly follows these rules. The url should contain dash as a separator, not to contain parameters and numbers and should be static urls.

To resolve this use these techniques.
1) Replace underscore or other separator by dash, clean url by deleting or replaceing number and parameters.
2) Marge your www and non www urls.
3) Do not use dynamic and related urls. Create an xml sitemap for proper indexing of search engine.
4) Block unfriendly and irrelevant links through robots.txt.
5) Endorse your canonical urls in canonical tag.
Learn more

Favicon

Your site does not have favicon.

Learn more

Image 'alt' Test

Your site have 4 images without alt text.

Images Without alt

 • img/srv1.jpg
 • img/srv2.jpg
 • img/srv3.jpg
 • img/srv4.jpg

Knowledge Base
An alternate title for image. Alt attribute content to describe an image. It is necessary for notifying search engine spider and improve actability to your website. So put a suitable title for your image at least those are your website content not including the images for designing your website. To resolve this put a suitable title in your alt attributes.
Learn more

DOC Type

DOC Type :


Page do not have doc type

Knowledge Base
doc type is not SEO factor but it is checked for validating your web page. So set a doctype at your html page.
Learn more

Depreciated HTML Tag

Your site have 6 depreciated HTML tags.

Depreciated HTML Tags

 • applet : 0
 • basefont : 0
 • center : 0
 • dir : 0
 • font : 6
 • isindex : 0
 • menu : 0
 • s : 0
 • strike : 0
 • u : 0

Knowledge Base
Older HTML tags and attributes that have been superseded by other more functional or flexible alternatives (whether as HTML or as CSS ) are declared as deprecated in HTML4 by the W3C - the consortium that sets the HTML standards. Browsers should continue to support deprecated tags and attributes, but eventually these tags are likely to become obsolete and so future support cannot be guaranteed.

HTML Page Size

HTML Page Size : 20 KB


HTML page size is <= 100KB

Knowledge Base
HTML page size is the one of the main factors of webpage loading time. It should be less than 100 KB according to google recommendation. Note that, this size not including external css, js or images files. So small page size less loading time.

To reduce your page size do this steps
1) Move all your css and js code to external file.
2) make sure your text content be on top of the page so that it can displayed before full page loading.
3) Reduce or compress all the image, flash media file etc. will be better if these files are less than 100 KB
Learn more

GZIP Compression

GZIP Compressed Size : 4 KB


GZIP compression is enabled.

Knowledge Base
GZIP is a generic compressor that can be applied to any stream of bytes: under the hood it remembers some of the previously seen content and attempts to find and replace duplicate data fragments in an efficient way - for the curious, great low-level explanation of GZIP. However, in practice, GZIP performs best on text-based content, often achieving compression rates of as high as 70-90% for larger files, whereas running GZIP on assets that are already compressed via alternative algorithms (e.g. most image formats) yields little to no improvement. It is also recommended that, GZIP compressed size should be <=33 KB

Inline CSS

Your site have 54 inline css.

Inline CSS

 • <body style="" data-gr-c-s-loaded="true"></body>
 • <header class="optimize-covid-banner" style="display: none;" _msthidden="1"></header>
 • <h1 _msthash="340652" _msttexthash="4148014" style="direction: rtl;"></h1>
 • <p style="direction: rtl;" _msthidden="1"></p>
 • <button aria-label="نزدیک" onclick="this.parentElement.parentElement.style.display='none'" _mstaria-label="966316" _msthash="657267" _msttexthash="19565" style="direction: rtl;" _msthidden="A" _msthiddenattr="383708"></button>
 • <header class="optimize-covid-banner" style="display: none;" _msthidden="1"></header>
 • <h1 _msthash="340652" _msttexthash="4148014" style="direction: rtl;"></h1>
 • <p style="direction: rtl;" _msthidden="1"></p>
 • <button aria-label="نزدیک" onclick="this.parentElement.parentElement.style.display='none'" _mstaria-label="966316" _msthash="657267" _msttexthash="19565" style="direction: rtl;" _msthidden="A" _msthiddenattr="384306"></button>
 • <header class="optimize-covid-banner" style="display: none;" _msthidden="1"></header>
 • <h1 _msthash="340652" _msttexthash="4148014" style="direction: rtl;"></h1>
 • <p style="direction: rtl;" _msthidden="1"></p>
 • <button aria-label="نزدیک" onclick="this.parentElement.parentElement.style.display='none'" _mstaria-label="966316" _msthash="657267" _msttexthash="19565" style="direction: rtl;" _msthidden="A" _msthiddenattr="384904"></button>
 • <a class="navbar-brand" href="index.php" _msthash="966082" _msttexthash="63531" style="direction: rtl; text-align: right;"></a>
 • <ul class="nav navbar-nav navbar-right" style="direction: rtl; text-align: right;"></ul>
 • <a href="index.php" _msthash="1470040" _msttexthash="704574" style="direction: rtl; text-align: right;"></a>
 • <a href="free-hosting.php" _msthash="1470677" _msttexthash="3588156" style="direction: rtl; text-align: right;"></a>
 • <a href="premium-hosting.php" _msthash="1471314" _msttexthash="3572257" style="direction: rtl; text-align: right;"></a>
 • <a href="domains.php" _msthash="1471951" _msttexthash="1743014" style="direction: rtl; text-align: right;"></a>
 • <a href="whyus.php" _msthash="1472588" _msttexthash="934960" style="direction: rtl; text-align: right;"></a>
 • <a href="support.php" _msthash="1473225" _msttexthash="946920" style="direction: rtl; text-align: right;"></a>
 • <h2 _msthash="973726" _msttexthash="7541716" style="direction: rtl; text-align: right;"></h2>
 • <p style="direction: rtl; text-align: right;"></p>
 • <li _msthash="1250899" _msttexthash="10518261" style="direction: rtl; text-align: right;"></li>
 • <li _msthash="1251523" _msttexthash="8584914" style="direction: rtl; text-align: right;"></li>
 • <li _msthash="1252147" _msttexthash="14436201" style="direction: rtl; text-align: right;"></li>
 • <li _msthash="1252771" _msttexthash="9967334" style="direction: rtl; text-align: right;"></li>
 • <li _msthash="1253395" _msttexthash="6355492" style="direction: rtl; text-align: right;"></li>
 • <li _msthash="1254019" _msttexthash="9489844" style="direction: rtl; text-align: right;"></li>
 • <p _msthash="952198" _msttexthash="5304754" style="direction: rtl; text-align: right;"></p>
 • <h1 _msthash="503594" _msttexthash="6484790" style="direction: rtl; text-align: right;"></h1>
 • <p _msthash="486681" _msttexthash="2124167890" style="direction: rtl; text-align: right;"></p>
 • <div class="col-lg-3" style="direction: rtl;"></div>
 • <h3 _msthash="1000740" _msttexthash="3588156" style="direction: rtl;"></h3>
 • <p _msthash="977613" _msttexthash="64400206" style="direction: rtl;"></p>
 • <div class="col-lg-3" style="direction: rtl;"></div>
 • <h3 _msthash="1001247" _msttexthash="3572257" style="direction: rtl;"></h3>
 • <p _msthash="978120" _msttexthash="62849449" style="direction: rtl;"></p>
 • <div class="col-lg-3" style="direction: rtl;"></div>
 • <h3 _msthash="1001754" _msttexthash="1743014" style="direction: rtl;"></h3>
 • <p _msthash="978627" _msttexthash="76658075" style="direction: rtl;"></p>
 • <div class="col-lg-3" style="direction: rtl;"></div>
 • <h3 _msthash="1002261" _msttexthash="2488369" style="direction: rtl;"></h3>
 • <p _msthash="979134" _msttexthash="45611566" style="direction: rtl;"></p>
 • <h3 _msthash="507286" _msttexthash="787878" style="direction: rtl; text-align: right;"></h3>
 • <p _msthash="489502" _msttexthash="1947167807" style="direction: rtl; text-align: right;"></p>
 • <h4 _msthash="649025" _msttexthash="926783" style="direction: rtl; text-align: right;"></h4>
 • <p style="direction: rtl; text-align: right;"></p>
 • <h4 _msthash="649415" _msttexthash="1460810" style="direction: rtl; text-align: right;"></h4>
 • <p style="direction: rtl; text-align: right;"></p>
 • <h4 _msthash="649805" _msttexthash="2839616" style="direction: rtl; text-align: right;"></h4>
 • <p style="direction: rtl; text-align: right;"></p>
 • <div style="text-align: center;"></div>
 • <div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999"></div>

Knowledge Base
Inline css is the css code reside in html page under html tags not in external .css file. Inline css increases the loading time of your webpage which is an important search engine ranking factor. So try not to use inline css.

Internal CSS

Your site have 5 internal css.

Knowledge Base
Internal css is the css codes which resides on html page inside style tag. Internal css is increases loading time since no page caching is possible for internal css. Try to put your css code in external file.

Micro Data Schema Test

Site failed micro data schema test.
Knowledge Base
Micro data is the information underlying a html string or paragraph. Consider a string “Avatar”, it could refer a profile picture on forum, blog or social networking site or may it refer to a highly successful 3D movie. Microdot is used to specify the reference or underlying information about an html string. Microdata gives chances to search engine and other application for better understanding of your content and better display significantly on search result.
Learn more

IP & DNS Report

IPv4 104.28.22.96
IPv6 2606:4700:3030::681c:1760
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1in9.ir.cdn.cloudflare.netIN297A172.67.134.8
2in9.ir.cdn.cloudflare.netIN297A104.28.23.96
3in9.ir.cdn.cloudflare.netIN297A104.28.22.96
4in9.irIN21599CNAMEin9.ir.cdn.cloudflare.net
5in9.ir.cdn.cloudflare.netIN298AAAA2606:4700:3031::681c:1660
6in9.ir.cdn.cloudflare.netIN298AAAA2606:4700:3033::ac43:8608
7in9.ir.cdn.cloudflare.netIN298AAAA2606:4700:3030::681c:1760

IP Canonicalization Test

Site failed IP canonicalization test.

Knowledge Base
If multiple domain name is registered under single ip address the search bots can label other sites as duplicates of one sites. This is ip canonicalization. Little bit like url canonicalizaion. To solve this use redirects.
Learn more

URL Canonicalization Test

Site failed URL canonicalization test.

Knowledge Base
Canonical tags make your all urls those lead to a single address or webpage into a single url. Like :
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
Both refer to the link mywebsite.com/home. So all the different url with same content or page now comes under the link or url mywebsite.com/home. Which will boost up your search engine ranking by eliminating content duplication. Use canonical tag for all the same urls.
Learn more

Plain Text Email Test

Site passed plain text email test. No plain text email found.

Plain Text Email ListKnowledge Base
Plain text email address is vulnerable to email scrapping agents. An email scrapping agent crawls your website and collects every Email address which written in plain text. So existence of plain text email address in your website can help spammers in email Harvesting. This could be a bad sign for search engine.

To fight this you can obfuscate your email addresses in several ways:
1) CSS pseudo classes.
2) Writing backward your email address.
3) Turn of display using css.
4) Obfuscate your email address using javascript.
5) Using wordpress and php (wordpress site only).
Learn more

cURL Response

urlhttp://in9.ir/content typetext/html; charset=UTF-8
http code200header size513
request size115filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time0.75058namelookup time0.38927
connect time0.478415pretransfer time0.478488
size upload0size download20842
speed download27789speed upload0
download content length-1upload content length-1
starttransfer time0.749592redirect time0
redirect urlprimary ip172.67.134.8
certinfoprimary port80
local ip37.228.136.178local port58752

Mobile Friendly Check


Mobile Friendly : Unknown

Score : Unknown

Localized Rule Name Rule Impact
No data to show.
CMS:
Locale:
Roboted Resources:
Transient Fetch Failure Resources:

Google Page Speed Insight (Mobile)

Page Speed

Usability Score

Page Statistics
Avoid App Install Interstitials That Hide Content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Avoid Plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure Viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size Content to Viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Size Tap Targets Appropriately

All of your page's links/buttons are large enough for a user to easily tap on a touchscreen. Learn more about sizing tap targets appropriately.

Use Legible Font Sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

You have no render-blocking resources. Learn more about removing render-blocking resources.

Optimize Images

Your images are optimized. Learn more about optimizing images.

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

Google Page Speed Insight (Desktop)


Page Statistics
Page Speed

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

GZIP Compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Leverage Browser Caching

You have enabled browser caching. Learn more about browser caching recommendations.

Server Response Time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying HTML.

Render-blocking JavaScript and CSS

You have no render-blocking resources. Learn more about removing render-blocking resources.

Optimize Images

Your images are optimized. Learn more about optimizing images.

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

دکتر سایت v1.1 © inten